Проекти

Дейността на ФИЕП е основно концентрирана в областта на правото и правните реформи в страната. Сред основните проекти, по които сме работили през последните години са:

Обучение и насърчаване на сътрудничеството на националните съдии в областта на конкурентното право на Европейския съюз

Понастоящем ФИЕП осъществя проект „Обучение и насърчаване на сътрудничеството на националните съдии в областта на конкурентното право на Европейския съюз”, съфинансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Гражданско правосъдие”. В рамките на проекта Фондацията организира на 7 юни 2013г. Симпозиум по право на конкуренцията на Европейския съюз в България. Симпозиумът бе посетен от над 35 български съдии, а лектори бяха световно утвърдени професионалисти в областта на конкурентното право. Като част от инициативата, ФИЕП издава Журнал „Право и политики на правото на конкуренцията на ЕС“.
Проектът се осъществява в партньорство с Португалската асоциация на адвокатите по конкурентно право.

Популяризиране на предимствата за инвестиране в България

През 2012г. ФИЕП взе участие в осъществяването на правни анализи за нуждите на инвеститорите в България, включително сравнителен анализ на инвестиционното законодателство на осем други страни-членки на ЕС в рамките на проект на Българската агенция за инвестиции „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”

Насърчаване на ефективното упражняване на правомощията на националните съдии и органи в областта на конкуренцията при прилагането на Регламент (ЕС) 1/2003 в България и Полша

През 2009г. и 2011г. ФИЕП осъществи проект „Насърчаване на ефективното упражняване на правомощията на националните съдии и органи в областта на конкуренцията при прилагането на Регламент (ЕС) 1/2003 в България и Полша”, съфинансиран от Европейската Комисия в рамките на програма „Гражданско правосъдие” – част I и II. Проектът бе изпълнен в сътрудничество с Асоциацията на икономическите консултанти Pro-Akademia, Полша. В рамките на двете части на проекта бяха осъществени два семинара за нуждите на българските магистрати през 2009г. и 2011 г. и бяха издадени два наръчника по право на конкуренцията в България и Полша, както и сборник с решения на Съда на Европейския съюз по тази тема.

Подготовка за имплементиране в българското законодателство на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на общността

В областта на околната среда през периода 2006г. – 2007г. ФИЕП взе участие в проект, свързан с въвеждане на схемата за търговия с емисии на Европейския съюз в България „Подготовка за имплементиране в българското законодателство на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на общността” (в сътрудничество с NIRAS, Дания в проект на Датската агенция за опазване на околната среда). В рамките на проекта експерти на фондацията подготвиха проекти на нормативни актове, имплементиращи Директива 2003/87/ЕО.